KungFuPandaTitle.pngVillains

Movies
Kung Fu Panda: Tai Lung
Kung Fu Panda 2: Lord Shen† | Lord Shen's Wolf Army† (Boss Wolf†)
Kung Fu Panda 3: Kai the Collector

Television
Hundun | Junjie | Fung | Temutai | Lidong | Heilang | Bad Po† | Taotie | Bian Zao | Tong Fo | Fu-Xi | Ke-Pa† | Jindiao† | Jade Tusk | White Bone Demon | Shi Long

Video Games
Wu Sisters | Great Gorilla† | Fai Suan | Kuai Xun | Kai | Mao Ren | Mei Ling

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.