Villains Wiki
Advertisement
Villains Wiki
           KungFuPandaTitle.pngVillains

Movies
Kung Fu Panda: Tai Lung†| Criminals
Kung Fu Panda 2: Lord Shen† | Lord Shen's Wolf Army† (Boss Wolf†)
Kung Fu Panda 3: Kai the Collector
Kung Fu Panda: Secrets of the Scroll: Boar

Television
Kung Fu Panda: Legends of Awesomness: Brotherhood of Malfeasance (Hundun, Taotie, Fung, Temutai & Tong Fo) | Junjie | Scorpion | Lidong | Heilang | Bad Po† | Bian Zao | Fu-Xi | Ke-Pa† | Pang Bing | Alien Rice Weevils
Kung Fu Panda: Paws of Destiny: Jindiao† | Jade Tusk | Rooster | Wing & Wong | Imperial Army (White Bone Demon, Shi Long & General Fang)

Video Games
Wu Sisters | Great Gorilla† | Fai Suan | Kuai Xun | Kai | Mao Ren | Mei Ling

Advertisement